Gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae gan Gymru ddau lefel o Lywodraeth: Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.


Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn gyfrifol am: wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar fywydau pob dydd pobl drwy ddatblygu cyfreithiau a gweithredu polisi.


Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am ddal y Cynulliad Cymru i gyfrif ar y penderfyniadau a wna.

Dylanwadu eich Aelod Cynulliad (AC)

Os ydych yn byw yng Nghymru, yn ogystal â'ch AS, mae gennych bum Aelod Cynulliad y gallwch ddylanwadu! Mae gennych AC etholaethol a phedwar AC sy'n cynrychioli eich rhanbarth.

Beth all fy Aelod Cynulliad yn ei wneud i mi?

ACau yw eich cynrychiolydd ar lefel Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ac maent yn gallu:

• Codi materion mewn dadleuon
• Gofyn cwestiynau ffurfiol
• Lobïo ar eich rhan
• Codi materion gyda Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru
• Codi materion â Phwyllgorau perthnasol y Cynulliad

I gael gwybod pwy yw eich ACau , ewch i wefan y Cynulliad Cenedlaethol: http://www.cynulliadcymru.org/

Cyn cysylltu â'ch Aelod Cynulliad, mae'n bwysig cydnabod a yw ef neu hi mewn gwirionedd â'r cylch gwaith i wneud unrhyw beth am eich mater. Rhai o'r meysydd y mae gan y Cynulliad Cenedlaethol bwerau sylweddol ynddynt ar hyn o bryd yw diwylliant, addysg a hyfforddiant, yr amgylchedd, iechyd, tai, trafnidiaeth a hamdden

I gael gwybod pwy yw eich ACau , ewch i wefan y Cynulliad Cenedlaethol, http://www.cynulliadcymru.org/ Yna gallwch gysylltu â hwy drwy ysgrifennu at eu swyddfa etholaeth neu y Cynulliad (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA)

Bydd gwefan y Cynulliad hefyd gyda manylion ar gyfer y swyddfeydd etholaeth neu gallwch ffonio'r Llinell Wybodaeth y Cynulliad ar 029 2082 5111.

English version of this page