Ysgol breswyl Craig y Parc, Caerdydd

Contact us

029 2089 0397
Ysgol Craig y Parc
Heol y Parc
Pentyrch
Cardiff
CF15 9NB

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Yr ysgol

Mae ysgol Craig y Parc yn le o ragoriaeth ble gall eich plentyn wireddu ei botensial addysgol a phersonol mewn amgylchedd diogel, cefnogol a hwyliog.

Mae gan bob myfyriwr gynllun addysg a gofal personol, gan sicrhau ei fod yn datblygu'r sgiliau gorau posibl i gael dyfodol mwy annibynnol. Rydym yn trin pob un o’n myfyrwyr ag urddas, cwrteisi a pharch ac yn eu cefnogi i wneud penderfyniadau ynglŷn â’u bywydau. Mae ein hymagwedd holistaidd i addysg yn cynnwys therapi integredig a gwersi amlsynhwyraidd sy’n ysgogol, perthnasol a hwyliog.

A yw ar gael i’ch plentyn chi?

Rydym yn cynnig llefydd i blant a phobl ifanc rhwng 3 a 19 oed gydag anghenion cymhleth, a elwir yn anghenion arbennig hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu.

Rydym yn cynnig gwasanaeth preswyl hyblyg, yn cynnwys llawn amser, yn ystod y tymor neu breswyl yn ystod yr wythnos. Mae gennym hefyd wasanaeth egwyl fer ble gall myfyrwyr aros gyda ni am nifer benodol o nosweithiau. Mae ein staff wedi eu hyfforddi i ofalu am fyfyrwyr gydag anghenion iechyd cymhleth ac mae gofal nyrsio gan nyrsys cofrestredig hefyd ar gael.

Rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau ac mae yna bolisi ‘drws agored’ i aelodau’r teulu sydd eisiau dod i weld sut mae bywyd yn ysgol o ddydd i ddydd.

Read this page in English

Where we are based