Ysgol dydd Craig y Parc, Caerdydd

Contact us

029 2089 0397
Craig y Parc School
Heol y Parc
Pentyrch
Cardiff
CF15 9NB

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Yr ysgol

Mae ysgol dydd Craig y Parc yn le o ragoriaeth ble gall eich plentyn wireddu ei botensial addysgol a phersonol mewn amgylchedd diogel, cefnogol a hwyliog.

Mae gan bob myfyriwr gynllun addysg a gofal personol, gan sicrhau ei fod yn datblygu'r sgiliau gorau posibl i gael dyfodol mwy annibynnol. Rydym yn trin pob un o’n myfyrwyr ag urddas, cwrteisi a pharch ac yn eu cefnogi i wneud penderfyniadau ynglŷn â’u bywydau. Mae ein hymagwedd holistaidd i addysg yn cynnwys therapi integredig a gwersi amlsynhwyraidd sy’n ysgogol, perthnasol a hwyliog.

A yw ar gael i’ch plentyn chi?

Rydym yn cynnig llefydd i blant a phobl ifanc rhwng 3 a 19 oed gydag anghenion cymhleth, a elwir yn anghenion arbennig hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu.

Mae ein myfyrwyr dydd yn dysgu gyda ni ar sail amser tymor. Maent yn elwa o ddefnydd llawn o’n safleoedd helaeth a hygyrch, gan gynnwys gweithgareddau dyrchafedig a llwybrau synhwyraidd a gerddi synhwyraidd lliwgar a chreadigol. Mae ein staff wedi eu hyfforddi i ofalu am fyfyrwyr gydag anghenion iechyd cymhleth a nyrsys cofrestredig ar gael ar y safle.

Read this page in English

Where we are based